افسانه پاكرو حرفه بازیگری را با فیلم محکومین بهشت آغاز كرد. وی فارغ*التحصیل رشته نقاشی است.